எனது IPv6: எனது IP முகவரி சோதனை என்ன?

IP தகவல் - இந்த தளத்திற்கு நீங்கள் IPv4 அல்லது IPv6 ஐ பயன்படுத்தி இணைகிறீர்களா?

என் IPv6 பற்றி

இந்த வலைதளம் நீங்கள் IPv4 அல்லது IPv6 மூலம் இணைக்கப்படுகிறீர்களா என்பதை காட்டுகிறது.

Internet Protocol இன் ஆறாவது பதிப்பான IPv6, இணையத்தில் சாதனங்களை அடையாளம் காண மற்றும் அமைவிடத்தை கண்டறிய பயன்படுத்தப்படும் அண்மைய இணைய நெறிமுறை ஆகும். இது முந்தைய IPv4 இன் பல குறைபாடுகளை, குறிப்பாக கிடைக்கக்கூடிய IP முகவரிகளின் பற்றாக்குறையை, சரிசெய்ய வடிவமைக்கப்பட்டது. இணையத்தில் இணைக்கப்படும் சாதனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு இது மிகவும் முக்கியமாகும்.

IPv4 32-பிட் முகவரி அமைப்பைப் பயன்படுத்தி சுமார் 4.3 பில்லியன் தனித்துவமான முகவரிகளை கொண்டிருக்கும், அதற்கு எதிராக IPv6 128-பிட் முகவரி அமைப்பை பயன்படுத்துகிறது. இது பிராந்தியமற்ற முகவரிகளின் ஒரு கோடியைக் கொண்டிருக்கும், இது பிரமாண்டமான சுமார் 340 உண்டெசில்லியன் சாத்தியமான முகவரிகளைக் கொண்டிருக்கும். இந்த விரிவாக்கம் ஸ்மார்ட்போன்களிலிருந்து ஃபிரிட்ஜ்கள் வரையிலான எந்தவொரு கற்பனையான எதிர்கால சாதனமும் ஒரு தனித்துவமான IP முகவரியைப் பெற உறுதிப்படுத்துகிறது.

IPv6 முகவரிகள் பொதுவாக நான்கு ஹெக்சடெசிமல் இலக்கங்களின் எட்டு குழுக்களாக குறிக்கப்படுகின்றன, அவை இரட்டை புள்ளிகளால் பிரிக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. இந்த குறிப்புகளில், முன்னணி பூஜ்ஜியங்களை நீக்குதல் மற்றும் தொடர்ச்சியான பூஜ்ஜிய பகுதிகளை இணைத்தல் போன்ற IPv6 முகவரிகளின் காட்சியை எளிமையாக்கும் சுருக்க நுட்பங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.

IPv6 ஐ அமல்படுத்துதல் இணையத்தின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் ஒரு முக்கிய படி ஆகும், ஏனெனில் அது அதிக சாதனங்களை ஆதரிக்கிறது, மேம்பட்ட வழிகாட்டல் மற்றும் முகவரி தானியங்கு அமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையில் மேம்பாடுகளை வழங்குகிறது. எனவே, IPv6 இணையத்தின் தொடர்ந்து வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கான முக்கிய அடித்தளமாக மாறியுள்ளது.

Home / VPN: என்னை மறைவான என் IPv6 மற்றும் IPv4 / IPv4 ஐ IPv6 ஆக மாற்று / IPv6 ஆதரவு சரிபார்க்கவும் / Privacy Policy / Mijn IPv6 / My IPv4 Address / My IPv6 Address / My IP Address Checker / DevProblems / IP Geolocation by DB-IP